top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jouw Levensdans
1.    Jouw Levensdans is gevestigd te Apeldoorn aan de Molenstraat 187 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 54294150
2.    Jouw Levensdans kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Jouw Levensdans zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
3.    Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 
4.    Na aanmelding bij Jouw Levensdans via de site of aanmelding via Esther van der Geer krijg je toegang tot het online boekingssysteem. In het systeem koop je via iDeal of overschrijving het abonnement of de rittenkaart naar keuze. Daarna kun je je lessen reserveren via de button ‘boek je les’ op de site van Jouw Levensdans of via de site of app van Momoyoga, het boekingssysteem.
5.    Abonnementen worden automatisch verlengd. De betaling gaat niet automatisch. De deelnemer dient zelf te regelen dat de betalingen op tijd worden uitgevoerd. 
Strippenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur, voor een 5 rittenkaart is dit 8 weken en voor een 10 rittenkaar 15 weken.
6.    Gemiste lessen van een abonnement kunnen, op basis van beschikbaarheid, ingehaald worden, gekoppeld aan het lidmaatschap. 
Bij 5 of 10 rittenkaarten dienen de lessen gevolgd te worden binnen de geldigheidsduur van desbetreffende kaart. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere lesrooster.
7.    In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft de deelnemer zich voorafgaand aan de les in via het online lesrooster Momoyoga. Wanneer de deelnemer zicht heeft ingeschreven en verhinderd is om de les te volgen dient deze zich tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les af te melden via Momoyoga. Bij niet tijdig afmelden geldt de les als gevolgd en vervalt de mogelijkheid om deze les in te halen.
8.    Wanneer de maximale groepsgrootte wordt overschreden, doordat een deelnemer zich niet heeft aangemeld voor een les, zal de deelnemer zo nodig verzocht worden een andere keer terug te komen. 
9.    Roosterwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan Jouw Levensdans.
Het actuele lesrooster is altijd te zien via de link op de website van Jouw Levensdans naar Momoyoga of in de Momoyoga app (zoek altijd de juiste week en datum op). 
10.    Elke deelnemer is verplicht alle lichamelijke klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. De deelnemer is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
11.    Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. 
Jouw Levensdans is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
12.    Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
13.    Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.  
14.    Wanneer een deelnemer een abonnement wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe periode. Bij strippenkaarten verloopt de termijn automatisch aan het eind van de geldigheidsduur van de kaart. De deelnemer kan een nieuwe strippenkaart aanschaffen via momoyoga.
15.    De tarieven zijn gebaseerd op 48 lesweken per jaar. I.v.m. vakantie sluiting van Jouw Levensdans of bij onvoorziene omstandigheden. De gemiste lessen in die weken kunnen wel, op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip ingehaald worden.
16.    Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer de deelnemer het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden. 
17.    Indien na opzegging blijkt dat de deelnemer meer lessen heeft genoten dan waar hij/zij recht op had op basis van het gekozen lidmaatschap, worden de teveel genoten lessen bij de laatste eindafrekening geïncasseerd. 
18.    Wanneer de deelnemer schriftelijk opzegt, ontvangt de deelnemer via email een bevestiging van uitschrijving. Als de deelnemer geen bevestiging ontvangt, dient deze zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. 
19.    Jouw Levensdans verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Jouw Levensdans gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
20.    Jouw Levensdans gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Jouw Levensdans en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

bottom of page