top of page

Privacy verklaring

Jouw Levensdans, gevestigd aan Molenstraat 187 7321 BE Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Molenstraat 187,  7321 BE Apeldoorn
Postadres: van Miereveltstraat 18, 7312 RZ Apeldoorn
Webadres: www.jouwlevensdans.nl
Emailadres: jouwlevensdans@live.nl
Telefoonnummer: 06-13193961
Nummer KvK : 54294150

E.S. van der Geer is de Functionaris Gegevensbescherming van Jouw Levensdans zij is te bereiken via jouwlevensdans@live.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Jouw Levensdans  persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Jouw Levensdans respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Jouw Levensdans. Wees je er dus van bewust dat Jouw Levensdans niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Jouw Levensdans.

Persoonsgegevens die Jouw Levensdans verwerkt

Jouw Levensdans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Jouw Levensdans  verwerkt in het alg:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw emailadres
 

Mocht je via mijn momoyoga aankopen doen dan verwerkt Jouw Levensdans.

– Bestelgegevens
– Bankrekeningnummer
– Aantal keren dat je een workshop en/of les gevolgd hebt
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw emailadres
– en overige gegevens als je die hebt ingevuld zoals telefoonnummer, adres, geboortedatum,
   eventuele blessures. Je bent vrij om deze gegevens niet te verstrekken.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jouw Levensdans verwerkt

Jouw Levensdans verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Jouw Levensdans heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jouwlevensdans@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Jouw Levensdans  en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of inschrijving bij Momoyoga ( mijn reserveringssysteem)  aan Jouw Levensdans  verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking zijn:

Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame; Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven.

Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten.

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Jouw Levensdans verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte; Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw Levensdans ) tussen zit.
 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard

Jouw Levensdans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: Voor- en achternaam en E-mailadres

Zolang je lessen of workshops volgt bij Jouw Levensdans en hiervoor ingeschreven staat bij Momoyoga mijn reserveringsysteem en maximaal een jaar na uitschrijving: Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens (wanneer je die verstrekt hebt) telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer ( wanneer je betaald hebt via de bank).

Gegevens die wettelijk verplicht zijn om de administratie te kunnen voeren. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw Levensdans verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit voor mijn administratie noodzakelijk is, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.

Gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken.

Jouw Levensdans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw Levensdans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouwlevensdans@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jouw Levensdans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Jouw Levensdans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jouwlevensdans@live.nl

Deze privacy verklaring is ondertekent door:
Esther van der Geer, eigenaresse van Jouw Levensdans
Geplaatst op 23-5-2018 te Apeldoorn

bottom of page